Boys Hostels

1. Bhaskaracharya Hostel

2. Sir C. V. Raman Hostel

3. Sir J.C. Bose Hostel

4. Varahmihir Hostel

5. Sir Vishveshwarya Hostel

6. Homi Jehangir Bhabha Hostel

7. Aryabhatta Hostel

8. Ramanujan Hostel

9. Dr. APJ Abdul Kalam Hostel (AC)

10. Type – II Hostel