Boys Hostels

1. Bhaskaracharya Hostel

2. Sir C. V. Raman Hostel

3. Sir J.C. Bose Hostel

4. Varahmihir Hostel

5. Sir Vishveshwarya Hostel

6. Homi Jehangir Bhabha Hostel

7. Aryabhatt Hostel

8. Ramanujam Hostel

9. Type – II B-5 Boys Hostel